Sản phẩm và Dịch vụ
Quan hệ cổ đông
Thông báo cổ đông
Điều lệ Công ty
Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên
Đảng - Đoàn thể
Sơ đồ tổ chức
Chính sách chất lượng
Quan điểm kinh doanh
Tuyển dụng
Công trình tiêu biểu
Thi công đường qua SVĐ Quốc Gia
Thi công đường Phạm Hùng
Các tiện ích

Giá vàng

Tỷ giá

Số người trực tuyến : 1
Số lượt truy cập : 134022
 
Quan hệ cổ đông
Bảng cân đối kế toán (31/12/2011)
Thông báo ngày 28/12/2011

Thông báo của Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 2 Hà Nội

Thông báo ngày 21/06/2011

Thông báo của đoàn Chủ tịch - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 - Công ty Cổ phần CTGT 2 Hà Nội: về Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Công ty Cổ phần CTGT 2 Hà Nội

Thông báo ngày 31/05/2011

Thông báo: Về việc ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần CTGT 2 Hà Nội

Thông báo ngày 07/05/2011

Thông báo: Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội

Báo cáo của Ban Giám Đốc
Báo cáo Kiểm toán Độc lập
Bảng cân đối Kế toán
Báo cáo kết quả Hoạt động Kinh doanh
Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ
Thuyết minh Báo Cáo Tài Chính ( Trang 1)
Thuyết minh Báo Cáo Tài Chính ( Trang 2 )

Trang : <<  <  1  2  [3]  4  >  >>

Nội dung khác
Thuyết minh Báo Cáo Tài Chính ( Trang 3 ) (05/ 05/ 2011)
Thuyết minh Báo Cáo Tài Chính ( Trang 4 - Hết) (05/ 05/ 2011)
Xem tiếp >>
[ Đầu trang ]