Sản phẩm và Dịch vụ
Quan hệ cổ đông
Thông báo cổ đông
Điều lệ Công ty
Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên
Đảng - Đoàn thể
Sơ đồ tổ chức
Chính sách chất lượng
Quan điểm kinh doanh
Tuyển dụng
Công trình tiêu biểu
Thi công đường qua SVĐ Quốc Gia
Thi công đường Phạm Hùng
Các tiện ích

Giá vàng

Tỷ giá

Số người trực tuyến : 2
Số lượt truy cập : 155260
 

Thuyết minh Báo Cáo Tài Chính ( Trang 4 - Hết)

  [ Gửi cho bạn ]   [ Bản in ]
Nội dung mới hơn
Thuyết minh báo cáo tài chính (31/12/2011) (29/ 05/ 2012)
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (31/12/2011) (29/ 05/ 2012)
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh(31/12/2011) (29/ 05/ 2012)
Bảng cân đối kế toán (31/12/2011) (29/ 05/ 2012)
Báo cáo của Ban Giám Đốc (05/ 05/ 2011)

[ Đầu trang ]